Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1. “Verhuurder” verwijst naar Dishy, een naamloos vennootschap, geregistreerd onder ondernemingsnummer 0802.292.542, gevestigd te Herman De Nayerstraat 4, 2550 Kontich.

1.2. “Klant” verwijst naar de persoon, organisatie of entiteit die herbruikbare bekers huurt en reinigt bij de Verhuurder.

1.3. “Herbruikbare bekers” verwijst naar de bekers die door de Verhuurder worden verstrekt voor verhuur en gebruik, en die onderwerp zijn van deze overeenkomst.

2. Verhuur van Herbruikbare Bekers

2.1. De Verhuurder verhuurt herbruikbare bekers aan de Klant volgens de voorwaarden en tarieven zoals overeengekomen tussen beide partijen.

2.2. De Klant heeft de optie om de herbruikbare bekers zelf op te halen en terug te brengen naar de aangewezen locatie van de Verhuurder, of om de Verhuurder te vragen om voor transport te zorgen tegen een extra vergoeding, zoals overeengekomen tussen de partijen.

2.3. De Klant is verantwoordelijk voor het retourneren van de gehuurde herbruikbare bekers in dezelfde staat als waarin ze werden verstrekt, met uitzondering van normale slijtage.

2.4. De Klant is aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan de herbruikbare bekers en is verplicht om de kosten van vervanging of reparatie te vergoeden volgens de tarieven vastgesteld door de Verhuurder.

2.5. Voor ongebruikte herbruikbare bekers betaalt de Klant alleen de een huurprijs.

2.6. Ongebruikte herbruikbare bekers betreffen alleen de opbergboxen waarvan de verzegeling niet is verbroken.

2.7. Aangebroken opbergboxen, waarbij de verzegeling is verbroken, worden in hun geheel als gebruikt beschouwd, ongeacht of een deel al dan niet is gebruikt.

3. Reiniging van Herbruikbare Bekers

3.1. De Verhuurder zal zorgen voor de reiniging en desinfectie van de herbruikbare bekers na elk gebruik.

3.2. De Klant dient de herbruikbare bekers na gebruik op een aangewezen locatie te retourneren om te worden gereinigd.

3.3. Bij het retourneren van herbruikbare bekers die aanzienlijk vervuild zijn, zoals met kleverige substanties, zand, aarde, permanente lipstick, of andere hardnekkige verontreinigingen, behoudt de Verhuurder het recht om extra kosten in rekening te brengen voor het uitvoeren van herhaalde reinigingspogingen.

3.4. Indien de vervuiling zodanig ernstig is dat deze niet op een reguliere manier kan worden verwijderd, worden deze herbruikbare bekers beschouwd als onherstelbaar beschadigd.

3.5. In het geval van onherstelbare schade aan herbruikbare bekers zoals beschreven in artikel 3.4, zal de Klant aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van vervanging van de betreffende bekers, volgens de tarieven die zijn vastgesteld door de Verhuurder.

3.6. De aantallen van herbruikbare bekers, opbergboxen en europallets die door de Klant worden geretourneerd, zullen worden geteld in het filiaal van de Verhuurder nadat deze zijn gereinigd.

3.7. De definitieve cijfers met betrekking tot het aantal geretourneerde bekers zullen binnen ten laatste 7 werkdagen na het einde van het evenement aan de Klant worden overgemaakt.

4. Betalingen en Tarieven

4.1. De Klant zal de Verhuurder betalen volgens de overeengekomen tarieven en factureringstermijnen.

4.2. Betalingen dienen te geschieden op de wijze zoals overeengekomen tussen de partijen.

5. Annulering en Beëindiging

5.1. Elke partij kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van een materiële schending van deze voorwaarden door de andere partij.

5.2. In geval van annulering van een goedgekeurde offerte of bestelling zal de Klant aan de Verhuurder annuleringskosten verschuldigd zijn volgens de onderstaande voorwaarden:

5.3. Indien de annulatie schriftelijk wordt overgemaakt ten minste 5 werkdagen voor aanvang van het evenement, zal er een forfaitaire annuleringskost van 10% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht, met een minimum van 75€.

5.4. Bij annulatie binnen de 5 werkdagen voor aanvang van het evenement zal 50% van het offerte- of bestelbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.

5.5. Annuleringsverzoeken dienen schriftelijk te worden ingediend en worden pas als officieel beschouwd na ontvangst en bevestiging door de Verhuurder.

6. Aansprakelijkheid

6.1. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de herbruikbare bekers, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie

7.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Antwerpen.

8. Wijzigingen in de Voorwaarden

8.1. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden schriftelijk aan de Klant meegedeeld en treden in werking op de aangegeven datum.

 

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Verhuurder en de Klant met betrekking tot de verhuur en reiniging van herbruikbare bekers. Door gebruik te maken van de diensten van de Verhuurder, stemt de Klant in met deze voorwaarden.

 

Dishy NV
BE 0802.292.542
Herman De Nayerstraat 4
2550 Kontich
België
info@dishy.be